Hlavní stránka Vytvořit plakát Časté dotazy

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je  Petr Javořík se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČ: 76018334 (dále též jen jako “Prodávající”).

 

 

1. Úvodní ustanovení

Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu zboží obsahu (dále též jen jako „zboží“) třetí osobou (dále též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách male-vzpominky.cz (dále též jen jako “eshop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami (dále též jen jako „OP“) a, je-li Kupujícím spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

2. Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v konfigurátoru, který je nedílnou součástí vytvoření objednávky a objednávkového formuláře. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Kupní cena zboží se určuje podle aktuálního ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je u konkrétního zboží uvedena ke dni, kdy Kupující zadal objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná okamžikem uveřejnění na serveru male-vzpominky.cz v rámci objednávkového formuláře.

 

2.3. Kupující bere na vědomí, že zboží je dodáváno bez dalšího příslušenství (dřevěný, plastový nebo skleněný rám). Speciálním typem zboží jsou dárkové poukazy, které Kupující obdrží výhradně elektronicky - prostřednictvím e-mailu. 

 

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1. Objednávku je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře a konfigurátoru určených pro specifikaci zboží. Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná po dobu 7 dnů. Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost celou objednávku zrušit. Objednávku Kupující odešle vůči Prodávajícímu příkazem “Objednat a zaplatit” v rámci eshopu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, hradí kupující sám.

 

3.2. Objednávka je návrhem Kupujícího na uzavření smlouvy kupní. Smlouva je uzavřena, pokud Prodávající objednávku v době její závaznosti akceptuje. Akceptaci provede Prodávající elektronicky odesláním e-mailové zprávy obsahující výslovnou informaci o přijetí návrhu Kupujícího na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu Kupujícího a/nebo potvrzením objednávky, definovanou v rámci objednávkového formuláře. Kupující je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím objednávky ze strany Prodávajícího.

 

3.3. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP. Výjímkou je bod č. 5.3, kdy Kupující neuhradí objednávku ve lhůtě 7 dní od data nákupu.

 

3.4. Nepřijme-li Prodávající objednávku ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím zrušením Kupujícím, smlouva uzavřena není. Prodávající již není povinen objednávku přijmout.

 

3.5. Smlouva se uzavírá výhradně v mateřském jazyce.

 

3.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v eshopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

4. Platební podmínky a dodání zboží

4.1 Cenu zboží může kupující uhradit výhradně prostřednictvím platební brány nebo bankovního převodu. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

4.2. Zboží je Kupujícímu dodáno na adresu určenou Kupujícím v objednávce. Volbu způsobu dodání provádí Prodávající během zpracování přijaté objednávky.

 

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího.

 

4.4. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na nich přechází na Kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem, kdy je mu zboží/dílo předáno, resp. kdy je Kupujícímu Prodávajícím umožněno s ním disponovat. Předáním zboží/díla či umožněním dispozice s ním je splněna povinnost Prodávajícího odevzdat zboží/provést dílo/poskytnout službu Kupujícímu, který je spotřebitelem. Je-li Kupující podnikatelem, splní Prodávající povinnost odevzdat mu zboží/provést dílo/poskytnout službu umožněním dispozice s ním, nebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, umožní-li mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci; stejným okamžikem přechází na takového Kupujícího též vlastnické právo ke zboží/dílu/výsledku služby a nebezpečí škody na nich.

 

4.5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zavazuje se Prodávající vyexpedovat Kupujícímu zboží, provést dílo či poskytnout službu ve lhůtě do 10–ti pracovních dnů po zaplacení ceny. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení doby potřebné na vyexpedování.

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží nebo díla, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. V souladu s § 1837 OZ tedy Kupujícímu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu.

 

5.2. Kupující nemůže mimo jiné v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

5.3. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující neuhradil objednávku ve lhůtě 7 dní od data objednání. V takovém případě dochází ke stornování objednávky. V případě stornování objednávky Prodávající není povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího.

 

6. Záruka

6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží/díla pořízeného prostřednictvím eshopu v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Pro uplatnění práv ze záruky platí příslušná ustanovení OZ.

 

7. Doručování a komunikace

7.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1. Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce - https://ec.europa.eu/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje Kupujícímu, nejdříve využít kontakt na prodávajíciho pro vyřešení nastalé situace.  

 

8.2. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

9. Slevové kódy

9.1. Platnost slevových kódů je nastavena na lhůtu platnosti 1 rok. Po termínu nebudou slevové kódy platné. Prodávající si vyhrazuje právo platnost slevových kódu kdykoliv ukončit nebo prodloužit. 

 

9.2. Slevové kódy jsou aplikovány na cenu s DPH. 

 

9.3. Slevové kódy mohou mít procentuální nebo absolutní vyjádření slevy. Výši slevy se zákazník dozví v košíku po zadání správného slevového kódu.

 

9.4. Slevové kódy mohou mít podmínku minimální hodnoty nákupu. Na tuto podmínku je zákazník upozorněn při aplikaci slevového kódu.

 

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

10.3. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající libovolně a svobodně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2023